باشگاه کارگزاری آگاه، بورس، ربات معاملات، کارگزاری آگاه