باشگاه مشتریان آگاه، پاسخ سوالات آگاه، کارگزاری آگاه