پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۰۶

🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ – تا ساعت ۲۳:۵۹


❔سوال : با توجه به گزارش شهریور ماه غگرجی،کدامیک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟
❌گزینه ۱: بیسکویت ساده
❌گزینه ۲: بیسکویت کرمدار
✅گزینه ۳: انواع بیسکویت
❌گزینه ۴: هیچکدام

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۷۰۰۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ – تا ساعت ۲۳:۵۹


❔سوال : “تیوپ” تولید شهریور ماه کدام گزینه است؟
❌گزینه ۱: پتایر

❌گزینه ۲: پکویر

✅گزینه ۳: پاسا

❌گزینه ۴: هیچکدام