پاسخ سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۳۵
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : کدامیک از شرکت های بیمه ای زیر در مرداد ماه بیشترین خسارت بابت آتش سوزی را پرداخت کرده است؟
❌گزینه ۱: بیمه آسیا
(https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=nQ1RaBxMc1o62Dv0AjDtmA%3D%3D&rt=6&let=58&ct=0&ft=-1)❌گزینه ۲: بیمه اتکایی امین
(https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=rYCIo2I71216oIBvsrtGZg%3D%3D&rt=6&let=58&ct=0&ft=-1)✅گزینه ۳: بیمه البرز
(https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=5C2bjM4ElLtDrz%2B8l8XKUw%3D%3D&rt=6&let=58&ct=0&ft=-1)❌گزینه ۴: بیمه سامان

(https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=ZhRUKA1A1UjykAs9WBAQ8g%3D%3D&rt=6&let=58&ct=0&ft=-1)➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📄 پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۶۰۳۶
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش مرداد ماه شرکت اردستان (https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=wj2wnxeXzLnU34Gsm7lsdA%3D%3D&rt=0&let=58&ct=0&ft=-1)، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟
❌گزینه ۱: سیمان خاکستری
❌گزینه ۲: کلینکر خاکستری
✅گزینه ۳: کلینکر
❌گزینه ۴: هیچ کدام