پاسخ سوالات ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

📄پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۱۰۳۰
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت ارتباطات سیار ایران، کدام گزینه بیشترین درآمد شناسایی شده در این دوره را داشته است؟
❌گزینه ۱: درآمد کارکرد مشترکین خطوط دائمی
❌گزینه ۲: درآمد استفاده از امکانات شبکه،توسط سایر شرکتهای تلفن همراه(اتصال متقابل)
❌گزینه ۳: درآمد فروش خطوط جدید تلفن همراه
✅گزینه ۴: درآمد کارکرد مشترکین خطوط اعتباری

📄پاسخ کد سوال: ۱۴۰۰۰۱۰۳۱
🗓 مهلت پاسخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ – تا ساعت ۲۳:۵۹
❔سوال : با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت کترام به ترتیب بیشترین تعداد تولید داخلی، بیشترین تعداد فروش صادراتی و بیشترین نرخ فروش داخلی در این دوره کدام گزینه است؟
❌گزینه ۱: محصول لعابدار سایز ۳۰۳۰ – محصول لعابدار سایز ۴۰۴۰ – محصول لعابدار سایز ۶۰۶۰ ❌گزینه ۲: محصول لعابدار سایز ۳۰۳۰ – محصول لعابدار سایز ۳۰۳۰ – محصول لعابدار سایز ۳۰۳۰
❌گزینه ۳: محصول لعابدار سایز ۶۰۶۰ – محصول لعابدار سایز ۴۰۴۰ – محصول لعابدار سایز ۳۰۳۰ ✅گزینه ۴: محصول لعابدار سایز ۱۲۰۶۰ – محصول لعابدار سایز ۱۲۰۶۰ – محصول لعابدار سایز ۱۲۰۶۰