پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۳۷
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : با توجه به گزارش ماهانه فنوال، فروش صادراتی این شرکت در آذرماه چقدر بوده است؟
❌ گزینه ۱: ۱۷۲۹۱ میلیون ریال
❌ گزینه ۲: ۷۶۱۳۵ میلیون ریال
❌ گزینه ۳: ۷۴۱۱ میلیون ریال
✅ گزینه ۴: صادراتی در آذر نداشته است

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۳۸
🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ – تا ساعت ۱۷:۰۰
❔سوال : گروه معاملاتی کدام یک از نمادهای زیر با بقیه متفاوت است؟
✅گزینه یک: سدبیر
❌گزینه دو: سنیر
❌گزینه سه: سیتا
❌گزینه چهار: سدور