پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۱۵

🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۸ – تا ساعت ۱۷:۰۰

❔سوال : سهامدار اصلی شرکت کفش ملی کدام یک از شرکت های زیر است؟

❌ گزینه ۱: سرمایه گذاری ملی ایران

✅ گزینه ۲: گروه صنعتی ملی

❌ گزینه ۳: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

❌ گزینه ۴: ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

📄پاسخ کد سوال: ۹۹۱۰۰۱۶

🗓 مهلت پاسخ: ۱۳۹۹/۱۰/۸ – تا ساعت ۱۷:۰۰

❔سوال : در وضعیت پورتفوی بورسی ابان ماه شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ، کدام شرکت وجود ندارد؟

❌ گزینه ۱: شپاکسا

❌ گزینه ۲: ساینا

❌ گزینه ۳: شگل

✅ گزینه ۴: شتولی